Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies [close]

 

Łódź, dn. 20.09.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO)

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 

   Urządzenie PACOJET SET

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 70% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

 • kryterium C2 – dostawa (czas realizacji)

 

                                                                rozpatrywana ilość pkt.      

                   ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 15% x 100                                                               max ilość pkt.

 • kryterium C3 – serwis (czas gwarancji i realizacji naprawy)

 

                                                                rozpatrywana ilość pkt.      

                   ilość pkt. dla kryterium C3 = ------------------------------------- x 15% x 100                                                               max ilość pkt.

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1,2,3}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 70%)

C2 – dostawa (ranga kryterium 15%)

C3 – serwis (ranga kryterium 15%)

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 30 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie biura firmy: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

oraz w miejscu prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 29 września 2011 o godz. 15:00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 30 września 2011 roku o godz. 8:00
 • Przewidywana data podpisania umowy 30 września 2011 roku

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Łódź, dn. 20.09.2011

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO)

 

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

   Namiot Ogrodowy- Handlowy o charakterystyce:

- wymiar min 9 metrów długość, 6 metrów szerokość

- powierzchnia min 70 metrów kwadratowych

- wysokość boku 2 metry, w kalenicy min 3 metry

- ściany boczne demontowalne z oknami łukowymi

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 80% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

 • kryterium C2 – dostawa (czas realizacji)

 

                                                                rozpatrywana ilość pkt.      

                   ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 20% x 100                                                               max ilość pkt.

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1,2}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 80%)

C2 – dostawa (ranga kryterium 20%)

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 30 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie biura firmy: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

oraz w miejscu prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 29 września 2011 o godz. 15:00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 30 września 2011 roku o godz. 8:00
 • Przewidywana data podpisania umowy 30 września 2011 roku

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Łódź, dn. 16.09.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 tys. EURO

 

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

-  stoły bankietowe duże okrągłe, blaty  o średnicy min 180 cm, metalowe listwy obrzeży blatów, kolor biały,  stelarz metalowy – 10 sztuk

- stoły koktajlowe o konstrukcji aluminiowej, spełniające warunki korzystania na zewnątrz pomieszczeń, kolor czarny – 10 sztuk

- krzesła o konstrukcji aluminiowej, spełniające warunki korzystania na zewnątrz pomieszczeń z możliwością sztaplowania, kolor czarny – 50 sztuk

- parasole ogrodowe o konstrukcji lekkiej (niedrewnianej) średnicy min 4 metry – 4 sztuki

  

  

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 75% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

 

 • kryterium C2 – dostawa (czas realizacji)

 

                                                              rozpatrywana ilość pkt.      

                   ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 25% x 100                                                               max ilość pkt.

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1,2,}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 75%)

C2 – dostawa (ranga kryterium 25%)

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 28 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie Biura firm: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

Oraz w miejscu prowadzenia dzielności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2011 o godz. 15.00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 28 września o godz. 8.00
 • Przewidywana data podpisania umowy 28 września 2011 roku

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 Łódź, dn. 12.09.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO)

 

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 - termos cateringowy grzewczy

- termos cateringowy

- wózek do termosów

- termos na płyny cateringowy

- zgrzewarka do obiadów

- mikser uniwersalny stołowy z misą 8 l.

- mikser ręczny – blender

- pakowarka próżniowa

- zamrażarka szokowa 6 GN

- kostkarka do lodu o wydajności 28kg/24h

 

 

Opis sposobu obliczania ceny

 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 100% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 100%)

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 30 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie biura firmy: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

oraz w miejscu prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2011 o godz. 15:00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 27 września 2011 roku o godz. 8:00
 • Przewidywana data podpisania umowy 28 września 2011 roku

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 


 Łódź, dn. 11.09.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO)

 

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 - talerz bankietowy 20, 25 cm w ilości 120 sztuk

 - talerz cateringowy - komplet zastawy w ilości 120 sztuk

 - bulionówka w ilości 100 sztuk

 - sztućce (widelec stołowy, łyżka stołowa, nóż stołowy, widelczyk do ciasta, łyżeczka do kawy, łyżka przystawkowa, widelec przystawkowy, nóż przystawkowy) w ilości 100 sztuk każdego

 - kieliszki (wino białe, wino czerwone, szampanów ki) w ilości 100 sztuk każdego

 - wyciskacz do owoców stojący – 1 sztuka

 - podgrzewacze prostokątne – 6 sztuk

 - pasta do podgrzewaczy – 480 sztuk

Zastawa porcelanowa wysokiej jakości

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 100% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 100%)

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 22 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie biura firmy: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

oraz w miejscu prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2011 o godz. 15:00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 22września 2011 roku o godz. 8:00
 • Przewidywana data podpisania umowy 22 września 2011 roku

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Łódź, dn. 10.09.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 14 tys. EURO)

 

 

 1. Zamawiający

Project Life 93-509 Łódź ul. Paderewskiego 8/30

NIP: 7292323801

Regon: 472909851

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Rozwój infrastruktury sprzętowej w firmie Project Life poprzez modernizację zaplecza technicznego w naszej restauracji dla celów realizacji cateringu terenowego”

 1. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

      - ekran elektryczny przekątna 300 cm, proporcje 4:3, montaż ścienny lub sufitowy, metalowa obudowa, kolor biały.

- projektor pracujący w technologii DLP, rozdzielczość 1920*1080 (HD1080), jasność 2000 ANSI Lumenów, Kontrast 50000:1

- laptop – matryca 15,6 cala, procesor Intel Core i3, dysk twardy 500 GB, bezprzewodowa karta sieciowa, bluetooth, system operacyjny MS Windows 7

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • kryterium C1 - cena

                                               najniższa cena

 ilość pkt. dla kryterium C1 = -------------------------  x 100% x 100

                                                          rozpatrywana cena

 

 

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

 

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = ƩCn, dla n={1}

 

 1. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 100%)

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 21 września 2011 roku. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji papierowej w siedzibie biura firmy: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208

oraz w miejscu prowadzenia działalności: 90-330 Łódź ul. Piłsudskiego 76

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego biura: 93-520 Łódź ul. Gdańska 126 bud. B lok.208. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 • Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2011 o godz. 15:00
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 21 września 2011 roku o godz. 8:00
 • Przewidywana data podpisania umowy 21 września 2011 roku

 

 1.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia 

2)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)    dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

aktualna karta menu jest zamknięty

restauracja jest zamknięty

catering jest zamknięty

imprezy okolicznościowe jest zamknięty